Polityka prywatności

1. Postanowienia ogólne

 • Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Serwisu Internetowego – www.globalreha.pl jest Wojciech Sarna prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą FIZJOTERAPIA WOJCIECH SARNA z siedzibą w Gdańsku przy ul. Elfów 53, NIP: 693- 136-85-51 – zwany dalej „Administratorem” i będący jednocześnie właścicielem Serwisu Internetowego.
 • Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”, „ORODO”, „GDPR” lub „Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych”).
 • Administrator zbiera dane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów, przetwarza je zgodnie z prawem i nie poddaje dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami. Dane są zbieranie jedynie w adekwatnym, niezbędnym i koniecznym zakresie w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane. Administrator nie przetwarza szczególnych kategorii danych. Administrator dokłada wszelkich starań, aby chronić dane przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich i w tym zakresie stosuje organizacyjne i techniczne środki bezpieczeństwa na wysokim poziomie. Administrator nie udostępnia danych żadnym nieuprawnionym do tego zgodnie z bezwzględnie obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa odbiorcom.

2. Przetwarzanie danych oraz ich odbiorcy

 • Każdorazowo cel, zakres oraz odbiorcy danych przetwarzanych przez Administratora wynikają z działań podejmowanych przez Użytkownika w Serwisie Internetowym. Administrator przetwarza dane osobowe w celu:


  • kontaktu z użytkownikiem (gdy ten skorzysta z formularza kontaktowego),
  • usprawniania funkcjonowania Serwisu Internetowego w oparciu o anonimowe dane dotyczące użytkowania serwisu przez Użytkowników,
 • Administrator przetwarza następujące dane osobowe Użytkowników korzystających z Serwisu Internetowego, gdy ten wprowadzi je w formularzu kontaktowy:
  • imię i nazwisko,
  • adres poczty elektronicznej,
  • miasto,
  • numer telefonu.
 • Podstawę prawną przetwarzania danych o których mowa w pkt 2 stanowi art. 6 ust. 1 litera a), b), f) RODO tj. odpowiednio zgoda Użytkowników, konieczność przetwarzania danych na potrzeby zawartej z Administratorem umowy lub uzasadnione interesy Administratora.
 • Podanie danych osobowych przez Użytkownika nie jest obowiązkowe, jednakże ich niepodanie spowoduje, że realizacja usług świadczonych przez Administratora nie będzie możliwa.
 • Odbiorcami danych osobowych Użytkownika są zwłaszcza podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa (w tym właściwe organy podatkowe, inne organy administracji państwowej – sądy, prokuratura, policja, komornik), uprawnieni pracownicy Administratora, podmiot zajmujący się obsługą prawną Administratora, a także podmioty świadczące na rzecz Administratora usługi hostingu, administracji, utrzymywania oraz zarządzania Serwisem Internetowym.
 • Dane Użytkownika przetwarzane będą przez Administratora do czasu istnienia podstawy do ich przetwarzania tj.:
  • w przypadku udzielenia zgody do momentu jej cofnięcia, ograniczenia lub innych działań Użytkownika ograniczających tę zgodę,
  • w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest uzasadniony interes Administratora, do czasu zgłoszenia przez Użytkownika skutecznego sprzeciwu,
  • w celach podatkowych i rachunkowych w zakresie i przez czas zgodny z obowiązującymi przepisami.
 • Administrator nie będzie przekazywać danych osobowych Użytkownika podmiotom z siedzibą poza granicami Polski.

3. Prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich zmiany

 • Oprócz prawa do wycofania udzielonej zgody na przetwarzanie danych, Użytkownikowi w przypadku spełnienia ustawowych przesłanek, przysługują następujące uprawnienia:

• prawo dostępu do przechowywanych danych osobowych, w szczególności Użytkownik może uzyskać informacje o celu przetwarzania, kategorii danych osobowych, kategoriach adresatów, którym udostępniono lub którym zostaną udostępnione ich dane osobowe, planowany okres przechowywania,
  • prawo do sprostowania nieprawidłowych lub uzupełnienia niekompletnych danych,
  • prawo do usunięcia przechowywanych danych osobowych, o ile nie obowiązują umowne okresy przechowywania albo Administrator nie jest zobowiązany do przestrzegania innych ustawowych obowiązków lub nie ma uprawnień do egzekwowania ustawowych praw w tym zakresie,
  • prawo do ograniczenia przetwarzania danych, jeżeli Użytkownik kwestionuje prawidłowość danych osobowych, przetwarzanie jest niezgodne z prawem, jednak Użytkownik nie zgadza się na usunięcie; Administrator nie potrzebuje już danych, są one jednak potrzebne Użytkownikowi do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń prawnych albo jeśli złożono sprzeciw wobec przetwarzania w rozumieniu art. 21 RODO,
  • prawo do przenoszenia danych, tzn. prawo do przesłania na zlecenie Użytkownika przechowywanych przez Administratora danych w popularnym, maszynowym formacie albo żądanie przekazania danych do innego Administratora,
  • prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Z reguły można w tym celu skontaktować się z organem nadzorczym właściwym dla zwykłego miejsca zamieszkania lub miejsca pracy albo dla siedziby Administratora.
 • W warunkach określonych w art. 21 ust. 1 RODO Użytkownik może wyrazić sprzeciw na przetwarzanie danych z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją osoby, której dane dotyczą.
 • Prawo sprzeciwu o którym mowa w pkt 2 obowiązuje dla wszystkich celów przetwarzania wskazanych w niniejszych informacjach o ochronie danych, przetwarzanych na podstawie artykułu 6 ust. 1 litera f) RODO.
 • Użytkownik zawsze ma prawo wycofania udzielonej zgody. Konsekwencją wycofania zgody przez Użytkownika nie jest bezskuteczność przetwarzania danych na podstawie prawidłowo udzielonej zgody do momentu jej wycofania.

4. Zabezpieczenie danych

 • Administrator oświadcza, iż dokłada starań, aby zapewnić Użytkownikom wysoki poziom bezpieczeństwa w zakresie korzystania ze Serwisu Internetowego. Wszelkie zdarzenia mające wpływ na bezpieczeństwo przekazu informacji, danych, w tym również dotyczące podejrzenia udostępniania plików zawierających wirusy i innych plików o podobnym charakterze lub innych, aniżeli pliki mechanizmów destrukcyjnych należy zgłaszać Administratorowi na jego adres poczty elektronicznej wskazany w postanowieniach końcowych w pkt 6.

5. Zmiany polityki prywatności

 • Niniejsza Polityka Prywatności może ulegać zmianom, które będą publikowane na stronie Serwisu internetowego. W przypadku zmian Polityki, obowiązują one od dnia ich ogłoszenia na stronach w/w Serwisu, a jako że wymagają one zgody obu stron, dotyczą one zgód na przetwarzanie danych osobowych udzielonych po dacie dokonania zmiany Polityki Prywatności. W odniesieniu do zgód na przetwarzanie danych osobowych udzielonych przed zmianą Polityki Prywatności, zastosowanie ma Polityka Prywatności w brzmieniu obowiązującym w chwili udzielenia zgody.

6. Postanowienia końcowe

 • Serwis Internetowy może zawierać odnośniki do innych stron internetowych. Administrator namawia by po przejściu na inne strony, zapoznać się z polityką prywatności tam ustaloną. Niniejsza polityka prywatności dotyczy tylko niniejszego Serwisu Internetowego.
 • Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
 • Administrator odpowiednio udostępnia następujące środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.
 • Użytkownik ma możliwość skontaktowania się z Administratorem na kilka sposobów. Możliwy jest kontakt mailowy czy też poczty tradycyjnej. Jeżeli Użytkownik nawiązuje kontakt z Administratorem, dane osobowe, które dobrowolnie w związku z tym udostępnia, Administrator wykorzystuje wyłącznie do kontaktu z Użytkownikiem i obsługi jego zapytania.
 • Jeżeli chcesz skontaktować się z Administratorem skorzystaj z danych kontaktowych wskazanych poniżej:

  globalreha@gmail.com